ปทุมธานี ตั้งด่านสกัดแรงงานก่อสร้างป้องกันโควิด19

6

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.เศกสรรค์ บัวเรือง รองผกก.ป.สภ.คลองหลวง ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง  นายปวีณวัช ปาระมีศรี ปลัดอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง ได้ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจร่วมตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน บริหารราชการในสถานการฉุกเฉินรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 บริเวณถนนพหลโยธินขาออกชิ่งทางคู่ขนานหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขานวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง  กล่าวว่าสำหรับการตั้งด่านครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564และคำสั่งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด – 19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ มาตรการและข้อปฏิบัติต่าง ๆ นี้ มุ่งเพื่อการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวันเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที่ รวมทั้งการสกัดกั้น การเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้างสี่พื้นที่อื่น ๆอย่างรวดเร็ว กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่โดยการสนับสนุนกำลังจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. กำหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยกำหนดรายละเอียดตามพื้นที่ ดังนี้เส้นทางคมนาคมเข้าออกกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร)

 การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อการทำงาน ข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของประชาชนทั่วไป ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อกำหนดเงื่อนไข หรือมาตรการป้องกันโรคสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นเป็นการเฉพาะในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ ศบค. หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองการเดินทางและมาตรการที่จะกำหนดขึ้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here