ปทุมธานี คณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมรมระดับชุมชนและมัธยม

5

ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุจิรา เชี่ยวชาญ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะคณะกรรมตัดสินการประกวดTO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนนของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับชุมชุน และระดับมัธยม ในอำเภอคลองหลวง โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ผู้บริหารองค์บริหารส่วนตำบลคลองห้า ผู้บริหารโรงเรียนทีปังกรวิทยาพิพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ

ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี 2564 ในชมรมกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินและชมรมกลุ่มดีเด่น ได้แก่1.ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี(ชมรมกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ) 2.ชมรม TO BE NUMBER ONEโรงเรียนทีปังกรวิทยาพิพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว และชุมชนตำบลคลองห้า(ชมรมกลุ่มดีเด่น)  เพื่อให้การประกวดดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการการดำเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบลงพื้นที่ จึงได้มีการลงพื้นที่โดยมีคะแนนประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 50 คะแนนและจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here