ปชส.นำสื่อมวลชนติดตามโครงการพระราชดำริขุดลอกสระกักเก็บน้ำ (กาฬสินธุ์)

1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการในกำกับของรองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่โครงการต่อยอดจากโครงการพระราชดำริขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำใช้เพื่อสำรองให้กับโครงการพระราชดำริ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

โครงการขยายผลอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นั้น จากเดิมที่พื้นที่เกิดสภาวะน้ำพร่อง ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ แม้อยู่ติดกับเขื่อนลำปาว ดังนั้นราษฎรในพื้นที่ จึงได้ถวายฎีกา เพื่อขอแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ต่อขยายคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และกรมชลประทานได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นสมควรช่วยเหลือ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชดำริ ในปี พ.ศ. 2549 ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้ได้ตามปกติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการขุดลอกร่องชักน้ำ ก่อสร้างคลองและท่อส่งน้ำกับการก่อสร้างบ่อพักน้ำบ้านป่ากล้วยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านนายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ กล่าวว่า ในปี 2563 ได้มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสอได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกชุม ด้วยงบประมาณ 6,075,000 บาท ต่อมานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญโครงการที่ขอรับสนับสนุน จึงอนุมัติโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ให้เชื่อมโยง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า มีน้ำใช้ตลอดปี  

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here