บิ๊กป้อม ลั่น !! หนองหารต้องสะอาดภายใน 3 เดือน (สกลนคร)

12

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางดูสภาพพื้นที่บริเวณ โดยรอบบึงหนองหาร

โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินงานของทุก หน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผล โดยเร็ว ทำให้หนองหารกลับมาสามารถเก็บน้ำได้เต็มพื้นที่อีกครั้ง โดยได้สั่งการให้ สทนช. กำกับ เร่งรัด ขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มอบให้กรมชลประทานและกรมประมงร่วมกันดำเนินการ ให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

ด้านการใช้ประโยชน์ ที่ดินได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดรูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วม ตามที่กรมที่ดินร่วมกับกรมประมงกำหนดไว้ ด้านการบรรเทาอุทกภัย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดรูปแบบระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ในส่วนการจัดการคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียกำหนดรูปแบบระบบ บำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ปัญหาคุณภาพน้ำของหนองหารที่เรื้อรังมานานได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มีความ อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชาวสกลนครและประชาชนทั่วไป ส่วน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ประกอบด้วย การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการ บริหารจัดการ รวมระยะเวลา 10 ปี จำนวน 62 แผนงาน/โครงการ วงเงิน 7,445.22 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here