บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club 2564

16

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรมเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ณ ชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก จ.อุทัยธานี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิด NT CSR จัด “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ประจำปี 2564

โดยมีนายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)  เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นสักขีพยาน โดยภายในงานเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก และ NT  กิจกรรมส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมการจัดอบรมโดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็น ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จ.อุทัยธานี ยินดีที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม NT CSR  ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ซึ่งความร่วมมือนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.อุทัยธานี สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตำบลหนองแก จ.อุทัยธานี ในการอบรมด้านดิจิทัลให้กับ ชุมชน เยาวชน ในการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา การสาธารณสุข และความปลอดภัยของชุมชนด้วย

 นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ รวมถึงการตอบสนองความต้องการของพันธมิตร ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) ด้วยการนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

สนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แบ่งการดำเนินงานครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ NT CSR ตามแผนงาน CSR after process เป้าหมายคือการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

และสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนเนื่องด้วยปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และกิจกรรมส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ มีการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล(Smart Farm) ผ่านระบบ Smart Farming ของ NT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป   

นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม NT CSR  ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งมั่นสร้าง การมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน NT ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2556 – 2563 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 72 แห่ง ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปี 2564 NT มีแผนที่จะเปิดชุมชนใหม่เพิ่มขึ้นในชุมชน สถานศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ด้านดิจิทัลออกไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไป

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล ผุ้สื่อข่าว THAIREFERENCE จ.อุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here