น้ำเกลี้ยงจัดใหญ่งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตร (ศรีสะเกษ)

2

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ของนายธนกร  สหชาติชัย หมู่ที่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ นายบพิตร ธงศรี ปลัดอําเภอ น้ำเกลี้ยง รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง  ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ปี 2563  ในการจัดงานนี้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ ทางการเกษตรกรรม 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การใช้พันธุ์พืชและการลดต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ฐานเรียนรู้การทำนาหยอด และการทำนาดำ ฐานเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ฐานเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ฐานเรียนรู้การบริการ จัดการเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร ฐานเรียนรู้การแปรรูปสินค้าการเกษตร เพื่อเพิ่มผลมูลค่าผลผลิต และฐานเรียนรู้การทำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยงยังได้จัดกิจกรรมและบริการทางการเกษตรอื่น ๆ เพื่อสนององค์ความรู้ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอื่น ๆทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้นำไปใช้กับกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here