น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ รร.นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดการอบรมระเบียบวินัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดการอบรมระเบียบวินัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 191 คน โดยมีกิจกรรมการอบรมในห้วงเวลา 0930 – 1200 เป็นการฝึกทำงานเป็นกลุ่ม และปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38 , มีคุณธรรมกับชีวิตประจำวัน (โดย อศจ.มทบ.38), การบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากร จิตอาสา 904 และในห้วงเวลา 13.00 – 15.30 น. เป็นการฝึกระเบียบวินัย  โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38, การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การเป็นงานเป็นทีม และการสรุปผลการอบรม โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38 และชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38

และในเวลา 16.00 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีปิด โครงการอบรมระเบียบวินัยนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ระเบียบวินัยต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งแก่ตนเอง และบุคคลรอบข้างได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไทยต่อไป ณ ห้องประชุมเทพรัตน์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here