นายอำเภอเบตงมอบห้องน้ำให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

21

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัยณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยะรม ตำรวจภูธรยะรม  ตชด.445  ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ ส่งมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้ และมีความพิการ โครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) ให้กับ นางสาวงั้นมุ้ย แซ่ชั้น บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 6 ตำบลยะรมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวของนางสาวงั้นมุ้ย แซ่ชั้นได้มีชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ ซึ่งในการเปลี่ยนโถส้วมของครัวเรือนจากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ (ชักโครก) ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุป้องกันการหกล้ม ลื่นห้องน้ำ สะดวกในการใช้ห้องน้ำ นั่งสุข ลุกสบาย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนอกจากนี้นางมุกดา ยังอภัยณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

ภาพ-ข่าว  ธานินทร์  โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here