นายอำเภอคลองเขื่อนจับมือเจ้าอาวาสวัดพุทธพรหมยาน เกาะลัด และคณะศิษยานุศิษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

30

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอคลองเขื่อน ป.อาวุโส สาธารณสุขปลัด ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ ม.1 และ ม.2 ต.คลองเขื่อน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า จำนวน 370 บาท เบ็ดเสร็จรายละ 1,370 บาท จากเงินสนับสนุนของท่านพระอาจารย์เอกลักษณ์ ปัญญาคโม และคณะศิษยานุศิษย์ ซึ้งใด้มอบหมายให้นายอำเภอเดินทางลงพื้นที่มอบเงินและของด้วยตนเองโดยมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทุกรายในอำเภอคลองเขื่อน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  2565 ต่อเนื่องต่อเนื่องจากเดือนธันวาคมที่ฝ่านมาวันนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยวันนี้ได้มอบเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย

 อย่างไรก็ตามทั่วทั้งอำเภอคลองเขื่อนมีผู้มีรายได้น้อยทั้งสิ้น จำนวน 212 ราย รวมเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดจำนวน 212,000 บาท และค่าของอุปโภคบริโภคอีกจำนวน 78,440 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,440 บาท  การมอบเงินและของอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมรายได้ของผู้มีรายได้น้อย ในอำเภอคลองเขื่อน   ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ประเภทที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่รัฐต้องสงเคราะห์นั้น อำเภอคลองเขื่อนได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น และได้ดำเนินการมาแล้ว เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 การมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รายละ 1,000 บาท ทั่วทั้งอำเภอ 75 รายที่ผ่านมา และขณะนี้ได้ต่อยอดให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย อีกจำนวน 212 ราย   

ส่วนประเภทที่สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพได้ จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐสามารถเข้าไป ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ซึ่งทางอำเภอคลองเขื่อนลงพื้นที่สำรวจ ผู้ที่พร้อมจะได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีอาชีพเป็นของตนเอง โดยจัดทีมพี่เลี้ยงมีหน้าที่ สำรวจความต้องการ ว่าครัวเรือนต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ พี่เลี้ยงแต่ละทีมจะดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิด 10-15 ครัวเรือน เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จทะลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และนายอำเภอได้เน้นย้ำให้มุ่งพัฒนาสร้างอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาด แทนที่จะทำการฝึกอบรมเพียงแต่อย่างเดียว  และประเภทสุดท้ายคือจากคน หรือชุมชน ที่มีอาชีพอยู่แล้ว ส่งเสริมพัฒนา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ามาช่วยส่งเสริมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด จวบจนถึงการนำมาซึ่งการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ได้ประสบความสำเร็จ ที่ ตำบลก้อนแก้ว เป็นตำบลนำร่องในอำเภอคลองเขื่อน และกำลังจะขยายไปยัง ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทั่วทั้งพื้นที่ต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขจัดปัญหาความยากจนโดยเร็ว ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวอำเภอคลองเขื่อนทุกคน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here