นายอำเภอคลองเขื่อนขับเคลื่อนโครงการKick off ความจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เน้นมิติด้านรายใด้เป็นอันดับแรกจาก 5 มิติหลัก

6

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ. คลองเขื่อน เป็นประธานในการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยกล่าวว่าเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านอย่างยั่งยืนจึงมีการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 มิติหลักด้วยกัน มิติด้านสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ

โดยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวการขับเคลื่อนโครงการโดยรวมทั้งหมด ทั้งนี้โครงการจะประสบความสำเร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใด้รับความร่วมมือจากภาครัฐ แต่ละหน่วยงานรวมถึงภาคเอกชนต้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน ตั้งแต่การผลิตที่เน้นคุณภาพ มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่า   ความแปลกใหม่ที่ตลาดต้องการ นวัตกรรม การบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสถานประกอบการ ศึกษาดูงานดูงานการเกษตรสร้างรายได้เสริมการขายแบบออนไลน์ เป็นต้นซึ้งทำยาก ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการเริ่มต้นถึงจะไปต่อได้นายอำเภอกล่าวต่อว่า

  อำเภอคลองเขื่อนมีเป้าหมายที่จะดำเนินการขจัดความยากจนในพื้นที่ให้หมดไปในทุกมิติ แต่ภายในสิ้นปีนี้จะดำเนินการ Kick off มิติเกี่ยวกับเรื่องรายได้พี่น้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะรายได้เป็นตัวกลางหลักที่จะส่งผลต่อไปยังด้านอื่นๆ และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเร่งดำเนินการในระดับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวคลองเขื่อนทุกคนทั้งนี้ต้องใด้รับความ

ร่วมมือในระดับอำเภอก่อน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ช่วยตัวเองไม่ได้ เพื่อกระ ตุ้นชาวบ้าน เพื่อเป็นการจุดประกายเริ่มต้นในการให้ความช่วยเหลือทั่งนี้ต้องใด้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และภาครัฐบาลด้วย              นายอำเภอกล่าว

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here