นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เน้นนโยบายการศึกษา อันดับ 1 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง สั่งการบรรจุวิชาเอกประวัติศาสตร์ชาติไทยเข้าสู่บทเรียน

23

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมการประชุม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสุรภี กลิ่นขจร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวรายงาน ปัจจุบันโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,056 คน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2550 โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้บริหารโรงเรียน พร้อมสานต่อนโยบาย และให้การสนับสนุนเพิ่มเติมจากนโยบายของรัฐบาล เรียนฟรี 15 ปี โดยได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในทุกมิติ  อาทิ การพัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง พัฒนาบุคลากร และอุปกรณ์ทางการศึกษา มีบริการรถรับส่งนักเรียนฟรี จำนวน 32 คัน ในทุกเส้นทาง อาหารกลางวันครบ 5 หมู่ 100 % ชุดนักเรียน ชุดพละศึกษา กระเป๋านักเรียน หนังสือเรียน และการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนเต็มรูปแบบ  มีสื่อเทคโนโลยี ห้องสมุดดิจิตอลที่ทันสมัย  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา ดนตรี ศิลปะ ครบวงจร ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นได้ว่า ลูกหลานที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยนักเรียนเรียนดี ความประพฤติดี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้กครอง ในปีการศึกษา 2566 นี้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here