นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมมือกับ พัฒนาสังคมฯ เร่งขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

2

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ. ฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกและกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม อบจ.ฉะเชิงเทรา

โดยนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีดังนี้

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความเข้มแข็ง

ของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว และส่งเสริมการขยายฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน

สวัสดิการชุมชนและติดตามความคืบหน้าการจัดสวัสดิ การชุมชนของแต่ละกองทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here