นายกอบจ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบบ่อขยะ ต.เขาหินซ้อนให้เอกชนบริหารจัดการโซน 1

5

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวเปิดเผิยว่าตามนโยบายการหาเสียงตามที่ใด้ลั่นวาจาไว้กับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักในนโยบายหลักในการหาเสียงที่ผ่านมาในเรื่องการจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบระบบไฟฟ้าที่ศูนย์กำจัดขยะตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคามใด้เริ่มดำเนินการตามนโยบายโดยมอบหมายให้นายนิธิศ สวัสดี ผอ.กองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประ ธานในการดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะและพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการเตรียมการเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดขยะรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1

พร้อมมอบหมาย นายสุนทร สังขาร นายพีระ ตั้งชูทวีทรัพย์สมา ชิกสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา  และ รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้มีตัว แทนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ในรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในช่วงเช้ามีประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ต.เขาหินซ้อน และหมู่ 13 ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุม

จากนั้นในช่วงบ่ายมีประชาชนในพื้นที่หมู่ 13 และ 15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมทั้งนี้  ใด้มอบหมายให้เอกชนบริหารจัดการบ่อขยะ ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโซนที่ 1 โดยการจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนบริหารจัดการเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า การจัดหา และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม

รวมถึงศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบของอำเภอพนมสาร คามและจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื้อลดปัญหาขยะล้นเมืองในอนาคตรองรับการพัฒนาขยายตัวของจังหวัด EEC จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชา ชน ท้องถิ่น และส่วนราช การ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here