นักศึกษา ม.พะเยา ลงแขกดำนาด้วยมือ เรียนรู้การปลูกข้าว จากประสบการณ์จริง (มีคลิป)

3

นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันลงแขกดำนา เรียนรู้การปลูกข้าว จากประสบการณ์จริง ในกิจกรรม “ปลูกข้าว-เอาแป้ง-มาแปรรูป” เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตัวนิสิต นักศึกษา  ที่  แปลงนาวิสาหกิจชุมชน อิ่นศิริโชค  หมู่บ้านสันป่าหนาด เลขที่ 214 หมู่ 8 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา   ดร.คุณากร ขัติศรี (อ.ขุน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา    เปิดเผยว่า   กิจกรรม “ปลูกข้าว-เอาแป้ง-มาแปรรูป” เป็นการลงแปลงนา เพื่อนำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วทอ.) จำนวน 26 คน ลงพื้นที่ในแปลงนาข้าว เพื่อลงแขกดำนาด้วยตนเอง ตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่     และในวันนี้ได้มีนักศึกษาทุน จากประเทศกัมพูชาจำนวน  2 คน  มาร่วมดำนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเปิดเผยว่าต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  และบางคนในชีวิตจริงไม่เคยดำนามาก่อน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้เริ่มเตรียมวัตถุดิบ ตั้งแต่การปลูก  และเมื่อข้าวตั้งท้อง ออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นแป้งข้าว เพื่อที่จะให้นิสิต ชั้นปีที่ 3 นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะนิสิตชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดกว้างทางความคิดในการแปรรูปผลิภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการปลูกข้าวครั้งนี้เราใช้พันธุ์ข้าวเหนียวก่ำล้านนาพะเยา ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชน อิ่นศิริโชค ได้เตรียมต้นกล้าไว้ให้

ภาพข่าว ปัณญวิชญ์ ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here