นอภ.แม่ระมาด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพสตรี (ตาก)

2

นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพสตรี อำเภอแม่ระมาด จ.ตากที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การส่งเสริมสนับสนุนการกิจกรรม ในการพัฒนา บทบาทสตรี และองค์กรของสตรี และการส่งเสริมบทบาท พัฒนาศักยภาพสตรีเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดู แลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของสตรีและผู้ด้อยโอกาสคนอื่นๆในสังคม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน ระดับตำบล และระดับอำเภอจำนวน 200 คน

นอกจากนี้ นายอำเภอแม่ระมาด ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับสตรีและแม่บ้านและมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของสตรี การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here