นราธิวาส ราชทัณฑ์ปันสุข คัดกรองมะเร็งผู้ต้องขัง

1

ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม Quick Win 100 วัน ภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมี นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส  พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้น้อมนำพระบรมราโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพันโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นยกระดับบริการ แก่ประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราษชนะครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส มีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 4 หน่วยบริการ ดังนี้ คัดกรองมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ในผู้ต้องขังชายได้หญิง คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในผู้ต้องขังหญิง โดยมีกลุ่มผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพเข้ารับบริการ จำนวน 370 ราย  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการสาธารณสุขในเรือนจำและเกิดการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุขก่อให้เกิดการดูแลผู้ต้องขังได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขการจัดมหกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ต้องขังในจังหวัดนราธิวาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพพื้นที่จำนวน 4 หน่วย กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในผู้ต้องขังชาย จำนวน 200 คน  การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในผู้ต้องขังชายและหญิง จำนวน 202 คน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังหญิง จำนวน 370 คน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้ต้องขังหญิง จำนวน 370 คน รวมทั้งสิ้น 1,142 คน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการป้องกันควบคุมโรคที่จำเป็นรวดเร็วขึ้น และได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

ด้านนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 30 บาทพลัส (30 Baht+) ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ 4 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพและกำหนดเป็นแผนเร่งรัดการปฏิบัติภายใน 100 วันให้เห็นผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมหรือ Quick Win 100 วันในแผน 13 เรื่อง

ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ทั้ง 13 อำเภอ ในพื้นที่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภายใต้ Quick win เด่น ใน 100 วัน ของจังหวัดนราธิวาสรวมถึงเตรียมการรองรับการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและยาเสพติด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายตามประเด็น Quick win ในประเด็นการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ดำเนินการจัดตั้ง 1 จังหวัด 1 มินิธัญญารักษ์ เพื่อคืนคนดีสู่งสังคม

ภาพ-ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here