นราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ร่วมประชุมโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความมั่นคง กระบวนการเชิงนโยบายต่อการสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคม จชต.

0

ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทีมนักวิจัยฯ จัดประชุมโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความมั่นคงกระบวนการเชิงนโยบายต่อการสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 เพื่อวิเคราะห์และกำหนดกรอบแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยมี พลเอก ดร. ชินวัฒน์  แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี พร้อมด้วย พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยโครงการฯ ได้รายงานความคืบหน้ากระบวนการ ขั้นตอนในการศึกษาข้อมูล รวมถึงถกประเด็นคำถามต่าง ๆ เพื่อเดินหน้าศึกษางานวิจัยโครงการเพื่อความมั่นคง กระบวนการเชิงนโยบายต่อการสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งหารือแนวทางร่วมกัน ตลอดจนประสานการปฏิบัติให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและได้ขับเคลื่อนตามภารกิจและบทบาทของแต่ละส่วนต่อไป อย่างไรก็ตาม หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฯ จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะได้นำนโยบายจากงานวิจัยฯ แปลงไปสู่การปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้น พลเอก ดร. ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นำคณะฯ เข้าพบปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หารือ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน กับบุคลากรทางการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะแนวทางเชิงวิชาการ พร้อมประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลิตนักศึกษา ให้มีความรู้ มีคุณภาพ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here