นราธิวาส บ้านพักเด็กและครอบครัว ” เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมประจำปี 65

4

นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมประจำปี 65 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนิน”โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม ประจำปี 2565

เพื่อสร้างและบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลให้สามารถดำเนินการให้การสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ให้เด็กได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กที่ได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน และเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายจำนวน 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง, ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง,ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ, ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ, ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ, ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ, ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร และตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 8 พื้นที่ ในปี พ.ศ. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่นสำหรับพื้นที่เป้าหมายปี 2565 จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล (ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบล) โดยพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่นและกิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก จัดเก็บข้อมูล โดยใช้แบบคัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่ำและกำหนดแผนให้การช่วยเหลือรายกรณี จัดทำฐานข้อมูลเด็กระดับท้องถิ่น จัดทำแผนให้การช่วยเหลือรายบุคคล/จัดกิจกรรมในเชิงป้องกัน ส่งเสริมหรือพัฒนาตามสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่

นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนราธิวาส  กล่าว สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนของประเทศไทยมีความรุนแรง เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาประโยชน์ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นต้น ดังนั้นการคุ้มครองป้องกันและให้ความช่วยเหลือเด็กเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง หากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะความเสี่ยง รวมทั้งตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและส่งเสริมความประพฤติเด็กให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีการปฏิบัติต่อเด็กได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่เป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดให้เข้มแข็ง รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม เด็กถูกทอดทิ้ง ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ มิชอบ หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมาตรา 24 ได้กำหนดให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพ-ข่าว  ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here