นราธิวาส-ทต.กะลุวอเหนือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

152

 ที่ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดอบรมขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนและคนในชุมชนได้ร่วมแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน  และเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย ทั้งขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และยังสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วย

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ซึ่งในกิจกรรมนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “บริบทและการดำเนินการสู่การเป็นหมู่บ้านปลอดขยะ อย่างยั่งยืน ของบ้านคีรี หมู่ที่ 10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  การจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำถังขยะเปียกสำหรับนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ, การนำขยะสิ่งเหลือใช้มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการคัดแยกขยะพลาสติกไปจำหน่ายให้บริษัทเอกชนนำรายได้สู่ชุมชน และการจัดรวบรวมขยะอันตรายอย่างถูกต้องเพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยกับชุมชน ให้มีการคัดแยกขยะและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย ให้ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนำร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลต่อชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here