นราธิวาส กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อรวมพลังแห่งความสามัคคี

2

ที่วัดกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกวริทธิ์  ชอบชูผล หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเป็นสิริมงคลอันใหญ่หลวงแก่บรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และประชาชนในพื้นที่ โดยมีพระครูไพโรจน์ ธรรมานุกูล เจ้าคณะตำบลลำภู / เจ้าอาวาสวัดกำแพง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ, ส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สำหรับปัจจัยที่รวบรวมได้จากบริวารกฐินของผู้มีจิตศรัทธา มียอดรวมทั้งสิ้น 524,051.50 บาท ในการนี้ วัดกำแพง จะนำไปสร้างกำแพงวัด และทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่

​สำหรับ “วัดกำแพง” เดิมเป็นอุโบสถอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2501 มีพระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย พระประธานที่ศาลาการเปรียญปางสมาธิ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด โดยตั้งชื่อวัดตามภูเขา เป็นหินยาวประมาณ 400 เมตร และมีถ้ำ เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในถ้ำนั้น ชื่อโต๊ะตาตู เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านในแถวนั้น พ่อท่านเกี้ยว ปิยธมโม เจ้าอาวาสองค์แรก ได้รวบรวมไทยพุทธสร้างขึ้นใกล้ ๆ ภูเขาที่ยาวเหมือนกำแพง และตั้งชื่อว่า “วัดกำแพง” เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สำรวจความต้องการของวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ และมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย หน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และทอดผ้าป่า ประจำปี 2566 โดยมีวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ จำนวน 264 แห่ง ซึ่งกำหนดทอดกฐิน 178 แห่ง และทอดผ้าป่าอีก 86 แห่ง เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นับเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ในการสร้างบุญกุศล สร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่และวัฒนาถาวรสืบไป

ภาพ-ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here