นนทบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจัดทำโครงการพลังงานชุมชนและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน

3

โรงแรมเวสต์เกตเรสชิเดนช์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  นายอภิชัย  อร่ามศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจัดทำโครงการพลังงานชุมชนและการจัดทำโครงการด้านพลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรณะด้านพลังงานการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน  ในการอบรมมีการให้รู้เรื่องพลังงานกับเจ้าหน้าที่ อปท. และอาสาสมัครพลังงานในตำบล มีการร่วมจัดทำแผนพลังงานตำบล

ทำให้เกิดแนวทางในการบริหารงานด้านพลังงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีได้สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทนทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในวันนี้ได้ให้กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเรื่องเทคโนโลยีพลังงานที่ได้รับการสนับสนุน และร่วมกันเเสดงความคิดเห็นเรื่องการดำเนินทั้งหมดงานภายใต้โครงการฯ เพื่อสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีจะได้นำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here