นนทบุรี ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดนนทบุรีให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์

4

ที่ห้องประชุมราชฤกษ์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นางสาวอโรชา  นันทมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดนนทบุรีให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 โดยมีการประเมินผลและข้อเสนอแนะการดำเนินการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังถนนบริเวณแยกแคราย มีการสำรวจประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนบริเวณแยกแครายและกำหนดกรอบแนวคิด วิธีการดำเนินงาน วางแผนสำรวจและเก็บข้อมูล กำหนดวิธีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสุ่มตัวอย่าง และจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการทางสถิติ กระจายตามพื้นที่และสัดส่วน (Draw a circle with radius on Google Maps)

โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มประชาชน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง/ผู้ขับรถโดยสารประจำทางสาธารณะผู้ประกอบการร้านค้า และข้าราชการ ที่เดินทางผ่านหรืออาศัยอยู่บริเวณแยกแคราย ในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร พร้อมทั้งทำการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ขับเคลื่อนการพัฒนาบริหาราชการในจังหวัดต่อไป

ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here