นครสวรรค์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

22

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การจัดการขยะเพิ่มมูลค่า, การจัดการขยะเปียก (Green Cone), การเลี้ยงไส้เดือน, การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้กับเจ้าหน้าที่และเยาวชนของ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และนำเยี่ยมชมโครงการธนาคารกระบือ ณ บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ในห้วงวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง…เรียนเพื่อใช้ชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ใกล้ตัวความสุขยังมี

กิจกรรมค่ายเยาวชน “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มีความตั้งใจที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนจิตอาสา เกิดจากแนวคิดที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของประเทศชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดโครงการดำเนินการในรูปแบบค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ให้กับชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นผู้นำที่เสียสละและมีจิตสาธารณะ ”

ทั้งนี้ การอบรบค่ายเยาวชน “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในครั้งนี้ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานตามพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เกิดความเชื่อมโยงของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนต่อไป

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here