นครราชสีมา – อานนท์ ผู้สมัคร นายก.อบต.หนองไม้ไผ่ โคราช อาสารับใช้ประชาชน

8

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ผู้สมัครนายกฯและสมาชิก เริ่มติดป้ายหาเสียง พร้อมทั้งออกพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อบอกเล่านโยบายต่างๆให้กับประชาชนในการตัดสินใจในการเลือก เข้าไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน

นายอานนท์  หาญสูงเนิน  ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนคราชสีมา เปิดเผยว่า อบต.หนองไม้ไผ่ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชากรมีสิทธ์เลือกตั้ง 4,000 กว่าคน หากได้รับเลือกเข้าไปทำงาน จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทั้ง  บำรุงรักษาระบบประปา ดำเนินการก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ทางสัญจรทางบก  ประกอบด้วย  ถนนและผิวจราจรประเภทต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  รวมทั้งขยายโครงข่ายถนนให้เชื่อมโยง ถึงกันระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  รวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการและบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง ดำเนินการการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ศาลาประชาคม  เสียงตามสาย

 นอกจากนี้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ,ดำเนินการการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชน นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  เพื่อให้ชาวตำบลหนองไม้ไผ่มีความสุขสมบูรณ์ โดยเน้นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนด้านการเกษตร  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เช่น ฝึกอบรมอาชีพ จัดหาอาชีพเสริม ส่งเสริมสินค้า OTOP ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มฝึกอาชีพทุกหมู่บ้านในตำบลหนองไม้ไผ่ การแก้ปัญหาและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แก่เกษตรกร

โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข การพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม เพื่อลดช่องว่างในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  รวมทั้งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  รวมถึงให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบ การควบคุมและป้องกันโรค  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงกันให้มากๆเลือกผู้สมัครนายกฯ และสมาชิก ที่คิดว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง ในพื้นที่ตำบลและเลือกคนดีเข้าไปทำงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนคราชสีมา

ภาพ-ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here