นครราชสีมา-องค์การสืบสวนการทุจริตยื่นฟ้องหลังถูกทวงคืนที่ดินวัดพร้อมทวงคืนความยุติธรรมให้กับชาวเกษตรกร

1

ที่ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา มีการรวมตัวขององค์การสืบสวนการทุจริตพร้อมชาวบ้านและตัวแทนวัด เตรียมหนังสือยื่นฟ้องกับศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา กรณีวัดถูกทวงคืนที่ดิน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พักสงฆ์ วัดไร่วังตะวัน บ้านคลองดินดำ วัดไร่วังตะวัน ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ดร.สุขอนันต์ หรือก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) พร้อมคณะกรรมการทั่วประเทศ อาสาเป็นตัวแทนชาวพุทธทวงคืนที่ธรณีสงฆ์ให้พุทธศาสนา และทวงคืนความยุติธรรมให้กับชาวเกษตรกร หลังจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เอาที่ดินครอบครอง ภ.บ.ท.5 ที่หมอเอื้องและลูกชายบริจากให้วัดไปออก ส.ป.ก. 4-01 ให้หมอเอื้องพร้อมลูกชายและพ่อ

ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าอาวาสวัด ได้ร้องเรียนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักการเมือง แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทั้ง ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย องค์การสืบสวนการทุจริต จึงอาสาเป็นที่พึ่งสุดท้าย โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนครราชสีมากับหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งหมด 37 ราย ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านถึงรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับหมอเอื้องพร้อมลูกชาย และพ่อ รวมจำนวน 131 ไร่

โดยขอให้ศาลปกครองพิจารณา 2 ประเด็นใหญ่ คือ ประเด็นที่1 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ได้ที่ดินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ 1) ที่ดินพิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2535 มาตรา 33 (2) เนื่องจากตอนหมอเอื้องและลูกชายบริจาคให้วัด ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินครอบครองประเภท ภ.บ.ท.5 มิใช่ที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จึงได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา34 ซึ่งระบุว่าส่วนราชการจะเอาที่ดินของวัดไปได้นั้น ต้องประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา และต้องได้รับการเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม พร้อมทั้งจ่ายค่าผาติกรรม (เวนคืน)ให้กับวัด เท่านั้น 2) ได้ที่ดินมาโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่ม พ.ศ. 2532 คือ ที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินของรัฐ ไม่ใช่ที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนมาจากบุคคลที่ครอบครองที่ดินแต่ไม่ใช่ประโยชน์หรือมีที่ดินเกินกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

ประเด็นที่ 2 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา แจก ส.ป.ก.4-01 ให้หมอเอื้องพร้อมลูกชายและพ่อ มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ 1) จัดพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 มาตรา 4  2) จัดระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535  3) ขัดมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อย่างไรก็ตาม จะให้ศาลดำเนินการตามขั้นตอนในด้านกฎหมายต่อ

ภาพ-ข่าว/อภิรักษ์ ศรีอัศวิน_ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here