นครพนม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมสัมมนาเปิดโครงการ workshop สัญจร

25

ที่โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม กองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เชิญผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมสัมมนากิจกรรม workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครพนม เพื่อให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งแนะนำโปรแกรมระบบงานด้วยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้และความพร้อมในการนำระบบไอทีมาใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแล้วยังช่วยให้เกิดการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (Logisticscost) ได้แก่

โปรแกรมด้านบริหารจัดการ /  โปรแกรมด้านสินค้าคงคลัง (Inventory) /โปรแกรมด้านการขนส่ง (Transport) /ระบบบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ (Backhauling Management system: BMS) 

นครพนม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมสัมมนาเปิดโครงการ workshop สัญจร อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  อาทิ นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ ,รองศาสตราจารย์สำรวจ อินแบน ที่ปรึกษาปลัดกระทร วงอุตสาหกรรม , ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนิสรา บุตรสิงห์ขรณ์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ นายมงคล ตันสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครพนม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมสัมมนาเปิดโครงการ workshop สัญจร อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

จึงเชิญชวนสถานประกอบการให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อประโยชน์แก่สถานประกอบการของท่านเองในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคเอกชนและภาครัฐจะสามารถผนึกกำลังกันผลักดันการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรม”

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here