นครปฐม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” ผลิตสื่อสร้างสรรค์ นำความสงบสู่แดนใต้

6

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” อันเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนําเสนอข่าวสาร และสามารถสร้างสรรค์ข่าวที่มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหา แนวคิด และวิธีการนําเสนอ ที่หลากหลาย ภายใต้การสื่อสารแห่งโลกยุคดิจิทัล โดยมีกลุ่มเพื่อนเสธ.แก้ว ร่วมกับภาคประชาชน เข้ารับความรู้เพื่อพร้อมนำข้อเท็จจริงสู่ชุมชนและสร้างความมั่นคงในพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

พลโทธิติชัย ปรีชา ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” อันเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนําเสนอข่าวสาร และสามารถสร้างสรรค์ข่าวที่มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหา แนวคิด และวิธีการนําเสนอ ที่หลากหลาย ภายใต้การสื่อสารแห่งโลกยุคดิจิทัล โดย พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สสน./สบพ.ศปป.5 กอ.รมน.เป็นผู้ปกล่าวรายงาน และมีคณะสื่อมวลชน ภาคประชาชนพร้อมคณะกลุ่มเพื่อนเสธ.แก้ว นำโดย นายณัทกร แก้วพิจิตร (ปั้น) ที่ปรึกษาเทศบาลนครนครปฐม และหน่วยงานต่างๆ กว่า 200 คน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปจาก 4 ภาค ที่สนใจพัฒนาอาชีพสื่อมวลชน เข้ารับการอบรมการผลิตเนื้อหาสื่อเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยภาคเหนือ จัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 800 คน สําหรับหลักสูตรการอบรม 1 วัน ได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเนื้อหาในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่ ที่สามารถนําไปต่อยอดในการผลิตสื่อดิจิทัลได้จริง

นอกเหนือจากการอบรม พัฒนาสื่อบุคคล มีการคัดเลือกสื่อมวลชนผู้นําจาก 4 ภูมิภาค รวม 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้นําสื่อบุคคล” อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโทรศัพท์มือถือ (MOJO – Mobile Jounalism) และลงพื้นที่ ถ่ายทํา ณ โครงการทหารพันธุ์ดี อําเภอคลองหอยโข่ง และที่เกาะยอ อําเภอเมือง จ.สงขลา ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ระหว่าง วันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในการฝึกปฏิบัติ ยังจัดให้มีการประกวดผลงานการผลิตสื่อ ทั้งในรูปแบบ สารคดีสั้น และสื่อออนไลน์ รวม 3 รางวัล นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคม ไปสู่ความสมานฉันท์ ด้วยทัศนคติเชิงบวก และเกิดความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม เป็นการยกระดับมาตรฐานสื่อมวลชนไทยเป็นสื่อมวลชนคุณภาพ ในการสร้างความมั่นคงในพื้นที่เพื่อนเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ภาพข่าว thaireference  จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here