นครปฐม รองรับโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

4

นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้  นายคมสัน  เจริญอาจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ” โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ทางด้านนางสาวศิริธร  เลาหะวิไลย  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครปฐม กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้  เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและวิธีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง หลักพื้นฐานในการจัดการทางธุรกิจ การจัดการด้วย Management by Objective : MBO ,Balance Scorecard : BSC ,Total Quality  Management :TQM ,Total Productive Maintenance :TPM

มีผู้เข้าร่วมอมรม 65 คนโดยมี  วิทยากร ผศ.ดร.วราธร  ปัญญางาม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจและให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจังมีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here