นครปฐม ผบช.ภ.7 ชี้แจงกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช็อโควิด2019ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

12

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7, เปิดเผยว่าในการแพร่ระบาดของโรคตดีเชื้อ โคโรน่า 2019(COVID-19)ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่พบเชื้อในกลุ่มของน.กเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรูภาค 7 (ศฝร.ภ.7) เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ตำรวจภูธรภาค 7 ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 21.00 น. ศฝร.ภ.7 ได้ทำการสุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื่อรวม 39 นาย และในวันที่ 19 – 20 พ.ย.64 ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจRT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏว่า นักเรียน นายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คืน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึ กและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นายวันที่ 20 พ.ย.64 ตำรวจภูธุรภาค 7 ประชุมหารือกับสสจ.ราชบุรีผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหนถ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้.บรูณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7, เป็นศูนย์พักคอย โดยคั่ดแยกผู้ ที่มีผลการตรวจ RT-PCR พบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว เพื่อรองรับการรักษาในแต่ละระดับ ให้ถือว่าผู้ไม่พบเชื้อ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดเนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องจัดสถานที่กักตัว ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระมัดระวังในการจัดการขยะติดเชื้อ โดยแยกสถานที่ทง และเวลากำจัดไม่ให้ตรงกับขยะปกติวางแผนการจัดการเรื่องอาหารของนักเรียนนายสิบตำรวจห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจดส่งของ โดยต้องพ่นสเก่งของด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อเตรียมแผนการขนส่งผู้ตดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็นตรวจหาเชื้อช้ำ ภายใน 7 วัน และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนดพร้อมทั้งประชาสะมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

รพ.ปากท่อ และ ศฝร.ภ.7 ได้นำรถ X-RAY เข้ามาตรวจปอดของผู้ติดเชื้อเพื่อประเมินการรักษาในแต่ละรายและได้เตรียมพร้อมรถรับ-ส่ง ผู้ที่มีอาการที่ต้องพบแพทย์ตลอด 24ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย 2 คนและเจ้าหน้าที่ของ ศฝรภ 7 ประจำอยู่ที่ตั้ง ทำหน้าเทที่ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ติดเชื้อและนักเรียนนายสิบตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูง และประสานงานกับที่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด 24ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อพักรักษาตัวที่รพ.ปากท่อ จำนวน 8 นาย ส่วนที่เหลือ พักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยศฝร.ภ.7 ในส่วนของแม:ครัว 3 คนที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวท พักอาศัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามผล ต่อตำรวจภูธรภาค 7 มีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลลังพล ได้ติดตามและกำชับการแกไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในทำ กภาคส่วนได้บูรณาการการปฏิบัติในทุกขั้นตอน เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างดีที่สุดอีกด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here