นครปฐม ปฏิบัติการ(Kick off)จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเน้นย้ำปราบปราม 6 มาตราการยาเสพติดการค้ามนุษย์

2

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานเปิดปฏิบัติการ (Kick off)ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดนครปฐมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่องยาเสพติดการค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนการพนันการดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิงโดยให้กรมการปกครองและจังหวัดร่วมกันเร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการการติดตามและรายงานผล

เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับจังหวัดจังหวัดละ 1 ชุดและระดับอำเภอ ๆ ละ 1 ชุดให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ตุลาคม 2566 โดยเริ่มปฏิบัติการ (Kick of) พร้อมกันทั่วประเทศ นการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีกลไกในการติดตามสืบสวนจับกุมและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การระดมกวาดล้างการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่โดยบูรณาการกำลังประกอบด้วยนายอำเภอปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมหัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง 12 สถานี หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 300 นาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here