นครปฐม บิ๊กโอ๋ !!! ติวเข้มทีมสืบสวน ภ.7 โดยยึดหลักการทำงานแบบ กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก”และ “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

18

ที่ห้องประชุม บก.สส.ภ.7 ชั้น 2 อ.เมือง จ.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลยอดรวม 41 นาย เครื่องแบบ ทรงผม ถูกต้องตามระเบียบ มีระเบียบวินัยดี ที่ทำการ มีความสะอาดเรียบร้อยห้องน้ำสะอาด มีจุดตรวจคัดกรองโรค มีหน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ ไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีที่จอดรถสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในการนี้ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สส.ภ.7

โดยมี พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ประสพชัย  มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี รอง ผบก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.ชิตภพ โตเหมือน รอง ผบก.สส.ภ.7 ผกก.รอง ผกก.สว.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมพร้อมกำชับข้อปฏิบัติ โดยให้นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร.เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7  “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ โดยการทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”

และ 1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญซาหรือเกาะติดลูกน้อง และ .2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ “3 S” Smart Smile Strong พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด

และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ และ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด และ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนทุกนายยึดหลักการทำงานแบบ “กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก”และ “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here