นครปฐม จับมือ ม.หิดล เดินหน้าเป็นเครือข่าย UNESCO พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ Creative City Of Music

74

จังหวัดนครปฐม ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าเต็มตัวผลักดันเข้าร่วมเครือข่าย unesco เปิดตัว โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี “(Creative City of Music) นำดนตรียกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งการท่องเที่ยว ความบันเทิง รวมถึงการพัฒนาสู่ด้านการแพทย์ โดยเตรียมสร้างนวัตกรรใหม่ ใช้ AI เข้ามาใช้จริงจังที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี “(Creative City of Music) โดยจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองนครปฐม เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรีของ UNESCO

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้มีการศึกษาเกณฑ์การเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผ่านนโยบายของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลการถอดบทเรียนการเสนอกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในปี 2562 จึงเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรีขององค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

โดยมีการประเมินศักยภาพความพร้อมของจังหวัดนครปฐม ที่มีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองสำคัญสืบทอดมาแต่โบราณ ทั้งศิลปินเพลงพื้นบ้าน – ลำตัด ตระกูลนักดนตรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาดนตรี 3 แห่ง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีหอประชุมมหิดลสิทธาคาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพการสะท้อนเสียงที่ดีเยี่ยม มีการจัดกิจกรรมดนตรี ระดับชาติและนานาชาติตลอดทั้งปี อีกทั้ง มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมดนตรีแบบนอกห้องเรียน กิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดนครปฐม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย และจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรีของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายสร้างบุคคลากรและองค์ความรู้ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและต่อยอด ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นรุ่นที่สานต่อทางด้านดนตรี ซึ่งนักดินตรีในคณะดุริยางคศิลป์ ก็มีบุคคลากรที่มีความสามารถซึ่งจะนำความรู้ทางด้านดนตรีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งตอนนี้ก็มีการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะทำให้ดนตรีในรูปแบบ เช่นการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการใช้ดนตรีที่ทำให้การก้าวร้าวของคนลดลง ขณะเดียวกันก็นำดนตรีมาใช้ในศาสตร์ของการบำบัดทางด้านการแพทย์ และมีนวัตกรรมต่างๆ ที่จะมีการพัฒนาเป็นระบบของ AI ที่จะยังเอื้อประโยชน์และสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้นในอนาคตอีกต่อไป

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here