นครนายก – เทศบาลตำบลบ้านนา จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มบริการให้กับประชาชน

5

ที่อาคารนิมิตรมงคล วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายศุภศิษฏ์ วาสกุล นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนา มอบหมายให้นายบุญซู แก้วประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาและนายภูมินริศร์ สุวรรณประเวก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านนา ได้จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) สําหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนาเข็มที่ 1 และฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 23 พ.ย. 64 ที่โรงพยาบาลนครนายก

 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนาได้รับการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) และเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของประชาชนและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา โดยเทศบาลตําบลบ้านนาได้ดําเนินการ จัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จํานวน 1,948 โดส สําหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางและประชาชน. ใน เขตเทศบาลตําบลบ้านนา จํานวน 974 คน ซึ่งโรงพยาบาลนครนายกได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มาบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับ ประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here