นครนายก – สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุริกจท่องเทียวและบริการนครนายก

2

ที่แก่งน้ำซับ รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศิริรัฐ เข็มนาค นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก คุณวกุล เข็มนาค รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก นายสว่าง ทองไพ ผู้ประสานงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ พร้อมคณะ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก

โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบวาระในการประชมเช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม พิจารนาการจัดทำแผนเพื่อการขับเคลื่อนสมาคมฯให้เกิดการบูรณาการทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯลฯเป็นต้น

ตามที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก โดยมีมติที่ประชุมมอบหมายให้นายศิริรัฐ เข็มนาค ตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ต่อนายอำเภอเมืองนครนายก เพื่อให้จังหวัดนำเสนอต่อนายทะเบียนสมาคมจังหวัดนครนายกพิจารณา บัดนี้ นายทะเบียนสมาคมจังหวัดนครนายก ได้พิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายกให้มีฐานะนิติบุคลแล้ว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสงเสริม สนุบสนุน พัฒนา การท่องเที่ยว และบริการในทุกมิติของจังหวัดให้มีความปลอดภัยได้มาตราฐาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อาหารของการท่องเที่ยวให้มีสักยภาพ ประสิทธิภาพในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของการท่องเที่ยว การบริการ ร่มถึงการมีส่วนร่วมทุกองค์กรเป็นต้น

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here