นครนายก – ประชุมพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกรูป

9

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนยก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกรูป โดยมีพระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พร้อมพระสังฆาธิการ เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระการประชุม เรื่องการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี โท เอก และธรรมศึกษา ประจำปี 2564 เรื่องมาตรการในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ในพื้นที่ควบคุม(สีแดงเข็ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) เรื่องการดำเนินงาน 3-5-7-9 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เรื่องการขับเคลื่อนงาน อ.ป.ต. กับงาน 6 ด้านของคณะสงฆ์

ตามที่จังหวัดนครนายก กำหนดจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด,เจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ,เจ้าคณะตำบล,รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกรูป ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ของจังหวัดนครนายกให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here