นครนายก นอภ.นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปรับภูมิทัศน์คูคลอง

0

นอภ.นำจิตอาสา ข้าราชการ  ทหาร กองอาสารักษาดินแดน (อส.) และพี่น้องประชาชนร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลอกคูคลองพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ที่ นครนายก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔ วปร. อำเภอบ้านนา พร้อมด้วยข้าราชการและสมาชิกจิตอาสากว่า 100 คนร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจนำจิตอาสาลอกคูคลองบริเวณ หมู่ 1 วัดทองย้อย อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งครองราชย์ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดิน และจิตใจของพระสกนิกร ให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมือง ประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่างๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทาน แนวทางเพื่อคลี่คลาย ขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า โครงการอันเนื่องจาก พระราชดำริ กว่า 4000 โครงการ ว่าเป็นการพัฒนาประเทศ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิต ด้วยความผาสุกมั่นคง ในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ หลักของการเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ นับเป็นแนวทางสำคัญที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย มือถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส ทีได้เคยว่าพระราชทานไว้ ในโอกาสต่างๆเปรียบดังแสงสว่างที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพระสกนิกรจะขอสืบสานพระราชปณิธารด้วยความจงรักภักดีสืบไป

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here