นครนายก -ตรวจเยี่ยมเยาวชนในโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้

4

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่36 ในพื้นที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอบ้านนา พร้อมคณะให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว สร้างโอกาสทางการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ในรุ่นที่ 36 จังหวัดนครนายกได้รับเยาวชนจำนวน 26 คน เข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 ครอบครัวในพื้นที่อำเภอบ้านนา เมืองและองครักษ์ เป็นครอบครัวอิสลาม 8 ครอบครัวครอบครัวพุทธ 5 ครอบครัว จากนั้นได้เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา และชมการแสดงของเยาวชนพร้อมให้โอวาทให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบของให้กับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีต่อกัน พร้อมย้ำให้ทุกครอบครัวอุปถัมภ์สร้างความสำคัญเป็นเครือข่ายครอบครัวที่ดีต่อกันตลอดไป

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here