นครนายก – การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

1

ที่ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดนครนายก ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์

โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันทำงานเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องการเลี้ยงชีพ ที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและทฤษฎีใหม่ เชื่อมประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียนส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง และระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชนให้มีความสุขร่มเย็น

เสริมสร้างคนในสังคมมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมฯได้รับทราบนโยบายและร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันทำงานและลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานต่อไป..

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here