นครนายก – กสทช.จัดการประชุมเพื่อรับความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

4

ที่โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. และกรรมการด้านการคุ้มครอง เป็นประธานในพิธีการประชุมเพื่อความคิดเห็นสาธารณะ ( Public Hearing )  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีคุณอัญชลี ชัยทรัพย์  ประธานสถาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีผู้เข้าประชุมและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ด้วยการกำกับดุแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมมนาคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญ ในการที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมความต้องการของทุกภาคส่วนตามความเหมาะสมและเป็นธรรม

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here