ธ.ก.ส.นำร่องให้สินเชื่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นมีค่าในบริเวณบ้านตัวเอง(สุพรรณบุรี)

7

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายเฉลิมชัย  ชาตะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันตก ธ.ก.ส.นายวิเศษ ภูมูลนา  พนักงานพัฒนาลูกสำนักงาน ธ.ก.ส.จ.สุพรรณบุรี  นายปรีชา ใสสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ธกส.สาขาทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ นายธีรโชติ รุ่งรัตน์วัฒนาเสวี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ นางศิริรัตน์ สกุลวงษ์ไพบูลย์  ประธานธนาคารต้นไม้บ้านดอนศาลเจ้า ร่วมกันเปิดโครงการชุมชนคนรักป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ธนาคารต้นไม้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัวและชุมชน ซึ่งได้ร่วมกันปลูกต้นสัก ณ ชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ในที่ดินตนเอง ที่ดินสาธารณประโยชน์ และชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน โครงการธนาคารต้นไม้เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของต้นไม้แล้วปรับ โครงการสร้างการผลิตเกษตรกรลูกค้าและสมาชิกในชุมชนให้มีความมั่นคง พัฒนาประชาชนในชุมชนไปสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการผลิตทางการเกษตรและต้นไม้ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีธนาคารต้นไม้ ทั้งประเทศ จำนวน  6,842 ชุมชน จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนปลูกต้นไม้กับ ธนาคาร 120,011 ราย  จำนวนต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับ ธนาคาร ทั้งสิ้น  11.9 ล้านต้น แยกเป็นประเภทพันธุ์ไม้ จำนวน กว่า 180 ชนิด  จังหวัดสุพรรณบุรี มีธนาคารต้นไม้ จำนวนทั้งสิ้น 84 ชุมชน สมาชิกผู้ปลูกต้นไม้  866 คน ต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 22,000 ต้น มีไม้กว่า 60 ชนิด โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากเป็นแหล่งเงินออมในระยะยาวให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดียวของพี่น้องเกษตรกร และยังสามารถทำร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ ผสมผสานได้ด้วย จนกว่าที่ต้นไม้จะโต เช่น การปลูกไม้ผล การทำเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น เมื่อต้นไม้ใหญ่ขึ้น ก็สามารถนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส.ได้อีกทางหนึ่ง แทนที่จะจำนองเฉพาะที่ดินอย่างเดียวซึ่ง ธ.ก.ส. เป็น ‘ธนาคารแรก’ ที่เกษตรกรสามารถใช้ไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน ตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจฯ” ธ.ก.ส. ได้นำร่องให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่มีการนำไม้ยืนต้นที่มีค่าที่ปลูกในบริเวณบ้านจำนวน 44 ต้น ประกอบด้วย มะขาม (9 ต้น) มะกอกป่า (1 ต้น) สะเดา (14 ต้น) ตะโก (1 ต้น) โมกมัน (1 ต้น) งิ้วป่า (1 ต้น) กระท้อน (1 ต้น) มะเกลือ (2 ต้น) ยอป่า (1 ต้น) มะม่วง (1 ต้น) และ ไม้แดง (12 ต้น) มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินวงเงินสินเชื่อจำนวน 115,000 บาท ในพื้นที่ของชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า หมู่ 13  ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 

มงคล สว่างศรี ภัทรพล  พรมพัก  ธนกฤต  แตงโสภา  ไพรัช  ภมรพล  โสภณ  สว่างศรี  นิกร  สิงห์พิมาตร์ นพดล  แก้วเรือง  ดนัยภพ  สังข์สุวรรณ / สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here