ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการงบกลางที่จังหวัดนนทบุรี

0

ที่จังหวัดนนทบุรี  พลอากาศเอก  ชนัท  รัตนอุบล  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ( นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืนหน้าของการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ2566รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุบเฉินหรือจำเป็น  จำนวน 2 โครงการ ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อันประกอบด้วย การจัด ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการกิจกรรมฟื้นฟู 52 ศูนย์ และการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลประจำศูนย์ 42 แห่ง รวมเป็นเงินโครงการ 6,544,808 บาท และ โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  งบประมาณ 12,500,000 บาท

 ซึ่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และคำแนะนำเพื่อนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี ต่อไป   สำหรับศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งทีมแพทย์สาธารณสุขมาประจำ ถือเป็นต้นทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ซึ่งแต่ละวันมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้ามารับการบำบัดรักษาเป็นประจำ เนื่องจากการไปรักษาที่โรงพยาบาลจะใช้ระยะเวลานานในการรอพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง ศูนย์ดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทำให้ผู้สูงอายุเดินทางมารับการรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งคนในชุมชนและทีมแพทย์สาธารณสุขได้คอยให้ความช่วยเหลือ และยังได้พบปะกับคนวัยเดียวกันในชุมชนที่มารับการรักษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัยด้วยกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีและ ส่วนสำคัญของชุมชนสร้างความสะดวกให้ผู้สูงอายุแล้วยังช่วยลดภาระของโรงพยาบาลได้อีกด้วย หลังจากนั้นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะติดตามโครงการซ่อมแซมอาคารประกอบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 12,500,000 บาท โดยการรับผิดชอบของโครงการชลประทานนนทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการฯดังกล่าวด้วย

 ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here