ทหารพราน 35 ปลูกสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ใน โครงการทหารพันธุ์ดี

3

กรมทหารพรานที่ 35 /หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  ริเริ่มโครงการ” ธนาคารสมุนไพรไทย เตรียมสู้ภัยโควิด” จากตามที่กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศยอมรับได้ว่าสมุนไพรไทยปัจจุบันประเภทตระกูล กระชาย ฟ้าทลายโจร สามารถยับยั้ง การกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในร่างกายได้ในผู้ป่วยที่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงนั้น

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จึงมีแนวความคิดต่อยอดพัฒนาปรับปรุงแปลงศูนย์การเรียนรู้/แปลงเกษตรผักสวนครัวของหน่วยที่มีอยู่ ในฐานปฏิบัติการหรือภายในหน่วย ปรับปรุงพัฒนา  จัดหา/ขยายกล้าพันธุ์สมุนไพร และให้กำลังพลปลูกพืชสมุนไพรในแปลงเกษตร ให้เป็นลักษณะธนาคารสมุนไพรแหล่งสะสมสมุนไพร เพื่อในอนาคตจะได้ให้กำลังพลนำไปใช้กับ การแพทย์แผนไทยในปัจจุบันและเตรียมการขยายกล้าพันธุ์ไปปลูกใน โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ  โครงการทหารพันธุ์ดี*ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย* ที่หน่วยรับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้เมื่อเกิด สถานการณ์วิกฤตได้อีกด้วย และเพื่อให้โรงพยาบาลสนามหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นำไปประยุกต์คู่กับยาแผนปัจจุบันต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ ปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพร  ใน โครงการ” ธนาคารสมุนไพรไทย เตรียมสู้ภัยโควิด” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นปลุกกระแสการปลูกพืชสมุนไพรไทย นำไปสู่การถ่ายทอดทักษะชีวิตวิถีใหม่ ผ่านโครงการทหารพันธุ์ดี “ ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ” 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ให้กับชุมชน และพี่น้องประชาชน ซึ่ง โครงการ” ธนาคารสมุนไพรไทย เตรียมสู้ภัยโควิด” ได้ทำการเปิดแปลงเพาะปลูกที่กรมทหารพรานที่ 35  บ้านสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 บ้านวังแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงขยายผลการจัดทำแปลงพืชผักสมุนไพรและผักสวนครัว บริเวณฐานปฏิบัติการ และกองร้อยทหารพรานที่ประจำการตามแนวชายแดน…..ทุกที่

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สมุนไพรไทย นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันไวรัส โควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นได้  เช่น กระชาย พบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดรกราโฟไลด์ Andrographolide

ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละ 180 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายจนทั่วโลกให้การยอมรับ จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here