กองทัพภาคที่ 3 เพิ่มการเฝ้าระวังชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนเหนือในพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยเสริมกำลังป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งเพิ่มมาตรการสกัดกั้นและเฝ้าตรวจตามช่องทางต่างๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชายแดนภาคเหนือและด้านตะวันตกที่มีช่องทางธรรมชาติเป็นแนวยาว ด้วยการขยายผลติดตั้งไฟส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมทั้งการวางแนวลวดหนาม   และได้เพิ่มกำลังชุดปฏิบัติการและเครื่องมือเสริมการลาดตระเวนกลางวันและกลางคืน ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้าน ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองต่อเนื่องกันมา 

ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจากชุดปฏิบัติการบ้านเลอตอ ร่วมกับ นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด สนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม, ยาเสพติด และเฝ้าตรวจผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในการเดินทางข้ามรอยต่อระหว่างจังหวัด บริเวณจุดตรวจ/จุดสกัดการบ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

ด้าน กองร้อยทหารพรานที่ 3505 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ตำรวจภูธรแม่ระมาด, อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาด, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 , อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง บริเวณด่านตรวจบ้านพะละ ตำบลขะเนจื้อ และจุดจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เส้นทางระหว่างอำเภอแม่ระมาด – อำเภอบ้านตาก และ จุดตรวจ/จุดคัดกรอง (ด่านรอยต่อบ้านห้วยบง) เขตติดต่ออำเภอแม่สอด) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019โดยได้ทำการเฝ้าตรวจการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่สัญจรผ่านจุดตรวจ/จุดคัดกรอง และบันทึกประวัติการเดินทางของบุคคลที่เดินทางหรือสัมผัสในจุดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส COVID – 19

ต่อเนื่องด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ปลัดอำเภอแม่ระมาด และอาสาสมัครรักษาดินแดนกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดที่ 6 ร่วมกันออกตรวจสอบการนำเข้าสินค้าทางการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริเวณจุดช่องทางท่าข้ามที่ได้รับการผ่อนปรนการใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 มาตรา 86 วรรค 2 ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 2 จุด ได้แก่ ช่องทางท่าข้ามท่าลุงดี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ระมาด และ ช่องทางท่าข้ามท่าห้วยปู่แกง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ระมาด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามพิธีการทางศุลกากร และห้ามบุคคลไปหรือเดินทางมากับสินค้าโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

และ กองร้อยทหารพรานที่ 3508 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด , ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด, ชุดป่าไม้พิการพิเศษ ตก. 2 ร่วมกันลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนบริเวณบ้านขะเนจื้อ ออำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่า, ล่าสัตว์, การบุกรุกพื้นที่ป่า และที่สำคัญสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว บริเวณแนวชายแดนบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ทั้งนี้ “แม่ทัพภาคที่ 3 ” ได้กำชับกองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมืองให้เพิ่มความเข้มงวด มาตรการป้องกันชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ รวมถึงการเพิ่มมาตรการในการปฏิบัติ จุดเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินข้ามได้สะดวก ด้วยการวางเครื่องกีดขวางต่างๆ รวมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของการเดินเท้า การใช้รถจักรยานยนต์ การใช้รถยนต์ เรือ การใช้โดรน บินลาดตระเวน พร้อมตรวจจุดพักพิงตามแนวชายแดนให้มากขึ้น

ด้าน จังหวัดตาก มอบหมายให้ อำเภอแม่ระมาด, อำเภอท่าสองยาง, อำเภอพบพระ ,อำเภออุ้มผาง และอำเภอแม่สอด 5 อำเภอแนวชายแดนด้านตะวันตก ให้เพิ่มมาตรการการตรวจสอบพื้นที่อีกชั้นหนึ่ง โดยการสกัดกั้น ตั้งจุดสกัด/จุดคัดกรอง ให้มีความพร้อมในการตรวจสกัดการลักลอบที่จะเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด  และขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าสังเกตคนที่เข้ามาในหมู่บ้าน หรือชุมชน ที่ซึ่งแม้จะเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชน แต่อาจมีการลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย หากพบสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ เพราะการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here