ทบ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารผ่านโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยในแหล่งท่องเที่ยวทหาร”

3

ณ ห้องรับรอง 221 ชั้น 2 อาคาร 2 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก กองทัพบกจัดกิจกรรมในโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยในแหล่งท่องเที่ยวทหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานของกำลังพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมถึงเกียรติประวัติของหน่วยทหารที่ตนอาศัยอยู่ หรือหน่วยทหารที่ผู้ปกครอง บิดา มารดา สังกัด เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความภาคภูมิใจในการเป็นบุตรหลานทหาร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร โดยจัดกิจกรรมพาบุตรหลานไปทัศนศึกษาสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบก แล้วคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์น้อยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในหน่วยทหาร ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารอีกด้วย

จากนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก มีดำริให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพบกสนับสนุนบุตรหลานกำลังพลกองทัพบก เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนต้นแบบเยาวชนทั้งในหน่วยทหารและชุมชนรอบข้างหน่วย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนในพื้นที่หน่วยทหารนั้นๆ เน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของครอบครัวกำลังพลและกิจกรรมสร้างอาชีพเสริมของหน่วย รวมทั้งให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นบุตรของทหารและปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติควบคู่กันไป กองทัพบกมุ่งหวังว่าโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างการปลูกฝังความรักชาติให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะบุตรหลานกำลังพล สร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวกำลังพลที่เข้มแข็ง และยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาของหน่วยทหารนั้นๆจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยทหาร และภารกิจของกองทัพบกไปสู่สาธารณชนต่อไป

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here