ทต.ร้องกวาง ขอความร่วมมือ กับประชาชนในพื้นที่ ห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพทุกคน

6

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง ฯ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวางและพี่น้องชาวแพร่ จึงเตือนความจำ ช่วงระยะเวลา ห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดช่วงวิกฤติหมอกควันและกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

ซึ่งทางจังหวัดแพร่ได้กำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565เป็นช่วง “วิกฤตหมอกควัน” และกำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้านในห้องที่ จังหวัดแพร่เป็น “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีสาระสำคัญที่ควรทราบและปฏิบัติดังนี้

“ห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ ป่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางหลวงพื้นที่ขุมชนและเมือง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเผาในช่วงก่อนและหลังประกาศช่วงวิกฤตหมอกควัน ให้แจ้งขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้นเพื่อประสาหน่วยงานรับผิดขอบพื้นที่ ก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง รวมทั้งจะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดการลุกลาม ทั้งนี้จังหวัดจะพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศประกอบในการดำเนินการชะลอ หรือระงับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเผา

หากพบเห็นไฟไหม้ป่า ไฟไหม้ไนที่โล่งพื้นที่ต่าง ๆ พื้นที่ริมทางหลวง หรือพื้นที่ริมทางหลวงท้องถิ่น และสถานที่กำจัดขยะชุมชน ขอให้เข้าดับไฟโดยทันที หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในห้องที่ หรือโทรแจ้งที่สายด่วน พิทักษ์ป่า 1362 สายด่วนทางหลวง 1586 สายด่วนทางหลวงชนบท 1141 สายด่วนนิรภัย 1784 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ผู้ใดฝ่าผืนจุดไฟเผาป่าหรือเผาในที่โล่งพื้นที่ต่าง ๆ มีความผิดตามกฎหมายหมาย เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2485 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 รวมทั้งเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้ โดยมีบทกำหนดโทษ ตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดแล้ว

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here