ทต.กะลุวอเหนือ นราธิวาสส่งเสริมการคัดแยกขยะลดปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่

3

 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขยะเป็นปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย สาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น  หากส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีแล้ว ขยะมูลฝอยเหล่านั้นจะสามารถสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณได้จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนและต่อประเทศชาติต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นท้องถิ่นหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ไม่สามารถจะรองรับปริมาณขยะได้ในอนาคต เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ขึ้น

ภาพ-ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here