ตาก จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอวังเจ้า ผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาจัดกิจกรรม ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง 1 หมู่บ้าน 1 กองปุ๋ยหมัก

0

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า บูรณาการร่วมกับ นายดาวรุ่ง ทองอ่ำ กำนันตำบลประดาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา  โดยร่วมกันทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง (1 หมู่บ้าน 1 กองปุ๋ยหมัก) เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ณ บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ 2 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

และยังเป็นการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจวังเจ้า ก้าวสู่ความยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต และปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของดิน และเป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here