ตลาดเกษตรกรจ.กระบี่แห่งใหม่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 8 แสนบาทต่อเดือน

1

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่แห่งใหม่ ว่าตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่   ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดตั้งตลาดเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกร  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพปลอดภัย และได้รับมาตรฐาน  พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้มีศักยภาพ ในการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ด้านการเกษตร  ยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ  เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีเอกลักษณ์ เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกร สร้างเครือข่ายการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันตลาดเกษตรกรได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่  มีการเติบโตเพิ่มขึ้น  มีเกษตรกรหมุนเวียนเข้ามาจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ราย  เกิดเครือข่ายการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพกว่า 800 ราย  มีการวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 8 แสนบาทต่อเดือน จึงได้ขยายวันในการบริการเพิ่มขึ้นจากวันจันทร์วันเดียว เป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 20.00 น. โดยเน้นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาหารทะเลที่สด  พืช ผักผลไม้ ตามฤดูกาล และในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. จะเน้นจำหน่ายสินค้าเกษตร พันธุ์ไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ สัตว์น้ำ  วัสดุทางการเกษตร  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาใช้บริการ ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์  ให้ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพตลอดไป..

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพง ศรีปล้อง  จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here