ตร.ภ.จว.แพร่ กับ วท.แพร่ MOU ภายใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา

2

ที่ห้องประชุม ภ.จว.แพร่ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดย พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 280 หมู่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดย นายอัศวิน ขมอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งสองฝ่ายตกลงทำ “บันทึกข้อตกลง” โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

บูรณาการร่วมกันทุกมิติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา /ร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา / สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ทำความดี มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือบริการประชาชน และสังคม /การดำเนินงานความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย

บูรณการร่วมกับโครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสูงกรานต์ พ.ศ.2565” อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อร่วมกิจกรรมบริการประชาชนที่สัญจรไปมาในเทศกาลดังกล่าว โดยเน้นการให้บริการในสาขาอาชีพที่กำลังศึกษา เช่น สาขาช่างยนต์ ณ จุดบริการประชาชนในเส้นทางคมนาคม เป็นต้น 3.2.3 ให้วิทยาลัยเทคนิคแพร่ประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานีตำรวจในสังกัดในการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน หรือระงับยับยั้งเหตุภยันตรายการบันทึกเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีผลบังคับนับแต่ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมนั้น และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ให้แจ้งอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน (หกสิบวัน) เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพิจารณา โดยให้มีผลเมื่อทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ข้อ 4 การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้ทำขั้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของทั้งสองฝายในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ลงนามโดย พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่  นายอัศวิน ข่มอางวุธ ผอ.วิทยาเทคนิคแพร่  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พ.ต.อ. วชิระ กาญจนวิภาดา รองผบก.ภ.จว.แพร่ พยาน นายสุทิน ถาวรมงคล รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ซึ่งทาง พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่ ได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยเทคนิคที่ได้เปิดซ่อมแบบยั่งยืน ที่มีนักศึกษาได้เสียสละเวลามาบริการชาวบ้านในช่วงเทศกาลวันหยุดอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here