ตรัง ศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม

0

ที่โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม “กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุง ภูมิทัศน์ลานกิจกรรมและพัฒนาจุดจ่ายน้ำดื่มเพื่อนักเรียน”

ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง โดยคณะผู้พิพากษาสมทบ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เล็งเห็นแนวทางที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี ความมีจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาล รวมถึง การดูแล เอาใจใส่ สังคมโดยรอบบริเวณศาล ตามนโยบายประธาน ศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” จึงได้จัดโครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมและ พัฒนาจุดจ่ายน้ำดื่มเพื่อนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กล่อมเกลาจิตใจให้ดีขึ้น และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สังคมไทยยังคงเผชิญปัญหา ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ที่อาจขาดการดูแลจากผู้ปกครองอย่างเหมาะสม รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมให้กระทำความผิดและถูกจับกุมเข้าสู่ กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังตั้งแต่เยาว์วัย ขาดโอกาส ทักษะที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศ

นายสมพร ศรีกฤษณ์ บอกว่า โครงการครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อสังคม ซึ่งทำมาเรื่อยๆ โดยระดมความคิดกันหลายฝ่าย ทั้งศาลเยาวชนฯ และ ผู้พิพากษาสมทบ กิจกรรมที่ทำกันสังคมได้รู้สึกว่าทางศาลฯ ได้มอบและทำสิ่งดีมีประโยชน์ต่อสังคม โดยทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ตลอดทั้งเยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติ ได้รู้สึกร่วมกันว่าได้ทำความดีเพื่อสังคม เยาวชนที่พลาดพลั้ง หลงผิด ได้รู้ว่าตัวเขาก็มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อคนอื่น ซึ่งเรามีโครงการแบบนี้เรื่อยๆ  ในวันนี้มีเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัว มาร่วมทำกิจกรรม เช่น ทำความสะอาดสถานที่ , กวาดเก็บใบไม้ในโรงเรียน เขามีความสุขและเต็มใจที่มาทำกิจกรรม มาทำประโยชน์

โดยภาระกิจของศาลเยาวชนและครอบครัว มีทั้งการ ป้องกัน , แก้ไข , บำบัด , ฟื้นฟู  ป้องกันด้วยการให้เยาวชนได้เห็นมุมมองที่ดี เมื่อเขาเห็นผู้ใหญ่ทำความดี พวกเขาจะจดจำภาพนี้ไว้ มีการออกพื้นที่ไปถ่ายทอดเรื่องราวในโรงเรียนต่างๆ การแก้ไข ศาลคดีเยาวชนฯ ไม่ได้ไปตัดสิทธิหรือกันเขาออกจากสังคม แต่จะดูปัญญาของเยาวชนเป็นราย ๆไป ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัว เราต้องเอาครอบครัวเขามาพูดคุยกัน นอกจากนี้ยังมีการบำบัด การฝึกอาชีพ และส่งเสริมการศึกษาให้พวกเขา บังคับให้เขาเรียนให้จบม.6 เมื่อเรียนจบเขาจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป และมีโอกาสกระทำผิดซ้ำน้อยมาก

ภาพ-ข่าว จ.ตรัง สุนิภา หนองตรุด รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here